Integritetspolicy för Svenska Eljouren / Eljouren 247 AB

Hos oss på Svenska Eljouren är din integritet viktig och vi vill att du ska känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vi har upprättat denna integritetspolicy så att du ska kunna ta del av hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter. Denna integritetspolicy beskriver vilka Personuppgifter vi samlar in när du besöker vår webbplats eller använder våra tjänster samt för vilka ändamål dina personuppgifter behandlas.

I denna Integritetspolicy innefattar termen "behandling" alla aktiviteter som involverar dina Personuppgifter inklusive insamling, hantering, lagring, spridning, framtagning, användning, överföring och radering eller förstöring av information.

Med "Tillämplig dataskyddslagstiftning" avses GDPR (EU:s allmänna dataskyddsförordning nr 2016/679).

Med ”Personuppgifter” avses all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person ("registrerad").

1. Vem ansvarar för att samla in och behandla dina personuppgifter?

Eljouren 247 AB, org.nr 559232-9949 är den juridiska enheten som ansvarar för all insamling och behandling av dina personuppgifter i anslutning till de tjänster som tillhandahålls under varumärket Svenska Eljouren.

2. Varför behandlar vi dina personuppgifter?

  Vi behandlar dina personuppgifter främst för att kunna fullfölja våra förpliktelser mot dig på bästa sätt. Vi strävar alltid efter att inte behandla fler personuppgifter än vad som krävs för respektive ändamål.

  Vi kan komma att behandla dina personuppgifter i följande syften:

  1. Administrera förfrågningar, bokningar och motta betalning.
  2. Kommunicera med dig på ett personligt sätt eller informera dig om våra tjänster och kampanjer.
  3. Tillhandahålla kundservice, bland annat service relaterad till köp av tjänster, uppfylla garantiskyldigheter och för att hantera eventuella frågor eller klagomål.
  4. Samla in och analysera statistik.
  5. Efterleva våra rättsliga skyldigheter, lösa tvister eller verkställa våra avtal.
  6. Marknadsföring
  7. På annat sätt som anges vid eller runt det tillfälle då information samlas in.

  3. Vilka personuppgifter behandlar vi?

   Svenska Eljouren samlar in och behandlar följande kategorier av personuppgifter om dig som kund eller potentiell kund i samband med att du skickar en förfrågan, köper våra tjänster och i samband med att vi marknadsför våra tjänster.

   • Kontaktuppgifter såsom namn, personnummer, adress, e-maildress och telefonnummer.
   • IP-adress
   • Orderinformation såsom ordernummer, köpta tjänster, orderdatum och pris.
   • Betalningsuppgifter
   • Korrespondens, inspelade samtal och e-postmeddelanden vid kontakt med vår kundservice.

   4. Från vilka källor samlar vi in personuppgifter om dig som kund?

    Svenska Eljouren samlar in dina personuppgifter direkt från dig när du genomför en beställning, pratar med någon av våra säljare, är i kontakt med vår kundtjänst och när du på annat sätt har kontakt med Svenska Eljouren och lämnar uppgifter om dig.

    Utöver de uppgifter som Svenska Eljouren samlar in från dig kan vi också samla in personuppgifter från tredje part. Vi hämtar information från offentliga register, såsom adress- eller företagsinformationsregister.

    När du besöker vår webbplats kan vi samla in information via Google Analytics baserat på hur du interagerar med vår webbplats eller från de enheter som du använder för att få tillgång till webbplatsen för att förbättra din upplevelse av besöket på webbplatsen och för att förstå hur våra tjänster används. Detta kan omfatta webbinloggningsinformation, klickdata (till exempel vilken sorts dator och webbläsare du använder, adressen till webbplatsen från vilken du länkas till vår webbplats), sidvisningar och IP-adresser.

    Vi använder enhetsidentifierare (cookies) för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar även sådana identifierare och annan information från din enhet till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster.

    Nedan kan du justera dina inställningar.

    5. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

     Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning nr 2016/679 ("GDPR") ska all behandling av personuppgifter berättigas av en rättslig grund för behandling. Behandling av personuppgifter berättigas genom att:

     • behandlingen är nödvändig för att fullgöra en avtalsförpliktelse med dig (t.ex. tillhandahålla våra tjänster och motta betalning);
     • behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna följa en relevant laglig skyldighet;
     • behandlingen ligger i våra berättigade kommersiella intressen med förbehåll för dina intressen och grundläggande rättigheter; eller
     • du har samtyckt till behandlingen.

     När rätten till databehandling grundas på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke och därmed förhindra behandlingen.

     6. Dina rättigheter

      Svenska Eljouren kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta till, ta bort eller komplettera information som visar sig vara felaktig, ofullständig eller vilseledande.

      Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs med intresseavvägning som rättslig grund. Om du motsätter dig sådan behandling fortsätter vi bara att behandla dina personuppgifter om det finns legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

      Om du inte vill att vi ska behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att kontakta oss, se kontaktinformation nedan. När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för sådana marknadsföringsändamål.

      Du har också rätt att begära:

      • Åtkomst till dina personuppgifter: Detta innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över de personuppgifter som behandlas om dig. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom skriftlig begäran, få en utskrift av vilka personuppgifter som behandlas, syftet med behandlingen och information om vem vi har lämnat ut din information till.
      • Korrigering av dina personuppgifter: Vi kommer att korrigera eventuell felaktig eller ofullständig information som vi har lagrat om dig så snart som möjligt på din begäran.
      • Radering av dina personuppgifter: Detta innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om det inte längre är nödvändigt att lagra dem för det ändamål de samlades in för. Denna rättighet begränsas dock av det faktum att det kan finnas rättsliga krav som hindrar oss från att omedelbart radera dina personuppgifter, till exempel redovisnings- och skatteregler. I så fall kommer vi att sluta behandla dina personuppgifter för andra ändamål än att följa tillämplig lagstiftning.
      • Begränsning av databehandling: Detta innebär att dina personuppgifter endast får användas för specifika ändamål som du har godkänt. Du kan till exempel begära en begränsning när du anser att din information är felaktig och du har begärt en korrigering enligt denna integritetspolicy. Under tiden som uppgifternas riktighet undersöks kommer behandlingen att vara begränsad.
      • Dataportabilitet: Detta innebär att du har rätt att, under vissa förhållanden, extrahera och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

      7. Säkerhet och informationsöverföring

       Vi upprätthåller rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och personer inom organisationen som behöver tillgång till personuppgifter för att kunna utföra sina arbetsuppgifter ska kunna komma åt dem.

       Vi åtar oss att utveckla, implementera och upprätthålla ett rimligt program för informationssäkerhet, men inget sådant program är perfekt. Med andra ord kan inte alla risker elimineras helt. Datasäkerhetsincidenter och brott kan uppstå på grund av sårbarhet, brottsligt utnyttjande eller andra faktorer som inte rimligen kan förhindras.

       8. Överföring av personuppgifter till tredje part

        Svenska Eljouren kommer att lämna ut dina personuppgifter till andra företag, till exempel anslutna elektriker, för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster. Mottagarna av dina personuppgifter kan antingen vara personuppgiftsbiträden till Svenska Eljouren, dvs. företag som behandlar dina uppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner, eller självständigt personuppgiftsansvariga, dvs. företag som ansvarar självständigt för behandlingen av dina uppgifter då de har en direkt relation med dig som kund.

        Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.

        Våra personuppgiftsbiträden hjälper oss med:

        • El-tjänster
        • IT-tjänster
        • Bokföring
        • Kundtjänst
        • Datalagring
        • Marknadsföring

        När vi använder oss av leverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, tecknar vi personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören. Personuppgiftsbiträdesavtalen anger att leverantören (personuppgiftsbiträdet) endast får behandla personuppgifter för de ändamål som vi bestämmer och enligt särskilda instruktioner från oss. Våra leverantörer får alltså inte göra någonting med dina personuppgifter som vi inte uttryckligen instruerat dem att göra.

        Dina personuppgifter lagras i första hand på vår leverantör Cygate AB:s servrar placerade i Stockholm men Ibland behöver vi även överföra dina personuppgifter till leverantörer som har hela eller delar av sin verksamhet utanför EU/EES. Om dina personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES kommer Svenska Eljouren att vidta de åtgärder som krävs för att på ett lagligt sätt överföra personuppgifterna genom att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES, exempelvis genom att ingå avtal med mottagaren som innefattar EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

        9. Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

         Svenska Eljouren kommer att spara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål som uppgifterna behandlas för. Hur lång lagringsperioden är beror alltså på för vilket ändamål som uppgifterna behandlas. Information om köp behandlas till dess att tjänsten är utförd och för en tid om 36 månader därefter.

         Vi genomför regelbundet gallringar och ta bort personuppgifter som inte längre är nödvändiga.

         10. Policyförändringar

          Det är möjligt att vi då och då ändrar på denna integritetspolicy. Aktuell policy finns alltid på vår hemsida och vi uppmuntrar dig att se över denna policy regelbundet. Denna policy ändrades senast den 19 augusti 2021.

          11. Kontakta oss

           För att utöva några av dina rättigheter som beskrivs ovan eller om du har frågor eller synpunkter kring vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss:

           Telefonnummer: 010-288 12 40

           E:mail: kontakt@svenskaeljouren.se

           Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter till Integritetskyddsmyndigheten som är ansvarig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter i Sverige.

           Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten hittar du nedan:

           Telefonnummer: 08-657 61 00
           E-mail: imy@imy.se